Các lãnh đạo của Vinhomes có thu nhập bao nhiêu 1 năm

409

Công ty Cổ phần Vinhomes trực thuộc Tập đoàn Vingroup (VIC) do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch HĐQT đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 dự kiến diễn ra vào ngày 4/6 tới.

Các lãnh đạo của Vinhomes có thu nhập bao nhiêu? - 1

Vinhomes là công ty có kết quả kinh doanh và lợi nhuận tốt nhất trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup

Trong tài liệu được công bố, ban lãnh đạo Vinhomes cho biết trong năm 2020, tổng doanh thu thuần hợp nhất của doanh nghiệp đạt 71.547 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt 67.310 tỷ đồng và doanh thu từ cho thuê bất động sản đạt 898 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Công ty đạt 36.517 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019 và lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 28.207 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2019.

Trong năm 2020, tổng số thuế phải nộp là 12.102 tỷ đồng và Công ty đã nộp 9.163 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Vinhomes cũng tiết lộ mức thu nhập của dàn lãnh đạo của doanh nghiệp trong năm vừa qua.

Theo đó, trong năm 2020 thù lao chi trả cho HĐQT là 10,9 tỷ đồng – tương đương 0,04% lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

Thù lao cho BKS là 200 triệu đồng – tương đương 0,001% lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

Theo công bố, số lượng thành viên của HĐQT trong năm 2020 của Vinhomes là 09 thành viên và 03 thành viên BKS.

Tính trung bình, mỗi thành viên HĐQT có mức thù lao bình quân hơn 1,21 tỷ đồng/năm (gần 101 triệu đồng/tháng). Bình quân mỗi thành viên Ban Kiểm soát có mức thù lao 66,7 triệu đồng/năm hay 5,56 triệu đồng/tháng.

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2021, ban lãnh đạo của Vinhomes đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT tối đa bằng 0,05% lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021. Và thù lao của BKS tối đa bằng 0,005% lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

Theo tờ trình của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Vinhomes, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu từ hoạt động kinh doanh đạt 90.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 35.000 tỷ đồng. Tăng mạnh so với kết quả đạt được trong năm 2020.

Nếu Vinhomes hoàn thành 100% mục tiêu kinh doanh và trích thù lao theo tỷ lệ tối đa, HĐQT và BKS sẽ nhận hơn 19 tỷ đồng. Trong đó, thù lao tối đa của HĐQT là 17,5 tỷ đồng và Ban Kiểm soát nhận 1,75 tỷ đồng tăng mạnh so với năm 2020.

Các lãnh đạo của Vinhomes có thu nhập bao nhiêu? - 2

Bà Nguyễn Diệu Linh đang là Chủ tịch hội đồng quản trị của Vinhomes

Báo cáo tài chính quý 1/2021 của Vinhomes cho biết tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 12.986 tỷ đồng, tăng 99% so với cùng kỳ năm 2020 chủ yếu nhờ tăng trưởng doanh thu bán lẻ và bán lô lớn bất động sản.

Tổng lợi nhuận kế toán hợp nhất trước thuế trong quý 1 đạt 7.085 tỷ đồng và lợi nhuận kế toán sau thuế của công ty mẹ đạt 5.396 tỷ đồng.

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021, tổng tài sản Vinhomes đạt 207.715 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 94.605 tỷ đồng, tăng 6% so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2020.

Oanh Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM